O každej zmene v činnosti spoločnosti musíte informovať úrady

V podnikaní mnoho vecí závisí na okolnostiach, a tak sa často stáva, že sú nutné zmeny, ktoré sa môžu týkať napríklad spoločníkov, mena, adresy sídla či konateľa, ale aj v oblasti predmetu podnikania alebo zvýšenia či zníženia základného imania. Vykonanie ktorejkoľvek zo spomínaných zmien je zložitejší proces, ale napríklad do OR sa dá urobiť iba jeden zápis, ktorý zahrnie viacero zmien naraz. Subjekt tak ušetrí financie za súdny poplatok, pretože inak by musel zaplatiť za každý zápis zvlášť. Zároveň sa tento proces týmto spojením viacerých návrhov zjednoduší a urýchli.

1302489

V priebehu činnosti spoločnosti sa môže stať, že je nútená zmeniť sídlo, a na to je nutné vypracovať zápisnicu z valného zhromaždenia o skutočnosti, že táto zmena bola prijatá alebo len rozhodnutie jediného spoločníka. Treba však preukázať aj užívacie či vlastnícke právo k nehnuteľnosti zapísanej ako sídlo spoločnosti v OR alebo ak je vlastníkom iná osoba, je potrebný jej súhlas so zápisom do OR. Takisto treba vypracovať kompletnú dokumentáciu potrebnú pri zápise zmeny v OR, podať návrh a po odsúhlasení prevziať potvrdenie o zápise a výpis z OR. V podstate platí, že zmena sidla akciovej spolocnosti všetky zmeny, týkajúce sa spoločností, treba oznámiť aj príslušným úradom, napríklad daňovému, v prípade možnej kontroly fungovania spoločnosti.

businessman-checking-time_1357-97

Podnikatelia musia okrem predmetu činnosti spoločnosti vykonávať aj iné činnosti, ktoré sú s tým spojené, a niekedy ide o čisto byrokratické úkony. Niekedy sú časovo dosť náročné, a preto je vhodné, ak spoločnosť osloví firmu, ktorá všetky tieto náležitosti vybaví. Napríklad advokát zabezpečí aj vykonanie ohlásenia zmeny sídla spoločnosti za cenu 99,-eur. V tejto sume sú zahrnuté všetky súdne poplatky, ktoré je nutné zaplatiť pri podaní a zápise každej zmeny v Obchodnom registri, teda ide o konečnú cenu. Netreba však zaplatiť celú sumu hneď, ale najprv len 25% z ceny, zostatok až po vykonaní zápisu zmien v OR.